"/", "here" => "./", "印順法師佛學著作集" => "http://www.yinshun.org.tw/books/", "《心经的智慧》勘误表" => "http://docs.google.com/Doc?docid=0AYLqdFCePzK-ZG1oNzdobl8xMzNwZHpianhkbQ&hl=en", "" => "" ); ?>

Paṭicchannasuttaṃ

‘‘Tīṇimāni, bhikkhave, paṭicchannāni āvahanti [vahanti (sī. syā. kaṃ. pī.)], no vivaṭāni. Katamāni tīṇi? Mātugāmo, bhikkhave, paṭicchanno āvahati, no vivaṭo; brāhmaṇānaṃ, bhikkhave, mantā paṭicchannā āvahanti, no vivaṭā; micchādiṭṭhi, bhikkhave, paṭicchannā āvahati, no vivaṭā. Imāni kho, bhikkhave, tīṇi paṭicchannāni āvahanti, no vivaṭāni.

These three things, O monks, are conducted in secrecy, not openly. What three? Affairs with women, the hymns of the brahmins and a wrong view.

‘‘Tīṇimāni, bhikkhave, vivaṭāni virocanti, no paṭicchannāni. Katamāni tīṇi? Candamaṇḍalaṃ, bhikkhave, vivaṭaṃ virocati, no paṭicchannaṃ; sūriyamaṇḍalaṃ, bhikkhave, vivaṭaṃ virocati, no paṭicchannaṃ; tathāgatappavedito dhammavinayo, bhikkhave, vivaṭo virocati, no paṭicchanno. Imāni kho, bhikkhave, tīṇi vivaṭāni virocanti, no paṭicchannānī’’ti.

But these three things, O monks, shine openly, not in secrecy. What three? The disc of the moon, the disc of the sun, and the Dhamma and Discipline proclaimed by the Tathagata.

(AN:Tikanipātapāḷi:Tatiyapaṇṇāsakaṃ:Kusināravaggo:Paṭicchannasuttaṃ)
["Numerical Discourses of the Buddha by Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi", Page 77]
我怎樣的選擇了佛教 (印順導師)
<<我之宗教觀>>p.301 ~ p.306: 在人生的旅程中,到處是黑暗的陰影,所謂「不如意事常十九」。然而黑暗不會永久,困難終要克服;我們生在人間,就不能不依此人身而進向於光明的領域。我們要保有健全而和諧的身心,有理智,有熱情,充滿光明的信願,不落於空虛的失望。這對於宗教的信仰,是有必要的。缺乏宗教的熱信,或非宗教者,常是自暴自棄,憂鬱失望;或陷於變態的虐待狂,自殺狂,或患著嚴重的歇斯的里症。惡化與腐化的人生,可怕極了!特別是近代,由於人心的向外追求,內心空虛,缺乏充實的生命,道德也就越來越墮落。作為醫治人心的宗教,在現代是顯得尤其重要了。... 我覺得:佛法是以行為善惡為凡聖的尺度,而不光憑信願。佛法重個己的解脫,而更重利益眾生。佛法重於徹底的覺悟,唯有真的覺悟,才有真的自由。佛法是信願、智慧、慈悲的總和。佛法的身心修持,有儒道的長處,更超過多多。耶教誠信的悔改,佛法中也有。佛法有一切宗教的長處;有究竟,又有方便,最能適應一切根機,循循善誘。
000webhost logo